Skip to content
Educating an Industry

Tlhahlo ya Matseno Bakeng sa Karolo ya Beng ba Thaetlele

  O a amogelwa! 

  Go go thuša go ba mong wa lefelo gore o kwešiše meputso ya motheo, ditaelo le melao ya go ba mong wa legae ka go Sekimi sa Tlhabollo ya Karolo ya Thaetlele, Enterprises University of Pretoria Proprietary Limited, yeo e šomago gotee le Sectional Title Solutions (Pty) Ltd ditsebi tše dingwe tša diintasteri di hlamile khoso ya mahala le yeo e lego bonolo go ka e dira. Se sengwe gape ke gore o ka hwetša boitsebišo bja khoso ye ka Seisemane, se-Afrikanse, se-Zulu, se-Xhosa le Sepedi.

  Tlhahlo ya Matseno Bakeng sa Karolo ya Beng ba Thaetlele ke khoso ya pele yeo e hwetšagalago bakeng sa gago, gomme ke e nngwe ya dikhoso tše dintšhi tšeo re di rulagantšego. TRACS ga bjale e šomana le dikhoso tše dingwe tšeo di oketšegilego, go tšwa go khoso ya matseno go ya go khoso yeo e kaonefaditšwego bakeng sa beng ba Thaetlele ya Karolo, gotee le dikhoso tše dingwe tše di oketšegilego, tšeo di hlalosago ditaba tše bohlokwa tše bjalo ka go mpshafatša tša ditšhelete bakeng Sekimi sa Setšhaba

  Batšeakarolo bao ba fetšago khoso ye ba ka swanelega bakeng sa go hwetša diphokoletšo gotee le dilo tše di kgethegilego go tšwa go bafani ba ditirelo ba diintasteri tšeo di tswalanago bakeng sa Sekimi sa Tlhabollo ya Karolo ya Thaetlele, gomme ka tsela e sa lebanyego bakeng sa bona.

  Ditšhišinyo tša go e Diriša

  Tše ke ditšhišinyo tša go go thuša go dira khoso ye ka tsela e bonolo:

  • Kgotla konotswana ya go tšwela pele go bona se se latelago
  • Kgotla diswantšho gore o di godiše
  • Kgotla konotswana ya bapala gore o bapale bidio
  • Ela hloko ditaelo tšeo di tšwelelago mo sekirining gore di go hlahle ge o dira khoso
  • Lebelela mantšu a maphepolo a mongwalo o mokoto ka ge tswalana le dikšinare
  • Gore o holwe ka botlalo ke khoso ye, leka go fetša Kgaolo e nngwe le e nngwe ka go latelana ga yona. Lega go le bjalo, o ka kgona le go hwetša Dikgaolo tše dingwe ka go se di latelantšhe ge e ba o rata go dira bjalo
  Matseno Bong bja Thoto ya Thaetlele ya Karolo – Dikholego Bong bja Thoto ya Thaetlele ya Karolo – Seo o nago le sona, mešomo le maikarabelo a gago Dilebi Dikopano tša Mong Babolokedi Mmaditsela wa Taolo Inšorense Tirelo ya Moemedi wa Setlamo sa Setšhaba
  Back To Top
  Search